Usage statistics for kainsk-uyut.ru

Период статистики: Апрель 2021
Дата создания 01-мая-2021 00:03 +07

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Апрель 2021
Всего запросов 15525
Всего файлов 7431
Всего страниц 13862
Всего посещений 1741
Total kB Files 23151
Всего уникальных сайтов 810
Всего уникальных URL 25
Всего уникальных ссылающихся страниц 163
Всего уникальных броузеров 277
. В среднем Max
Обращений в час 21 3719
Обращений в день 517 4295
Файлов в день 247 534
Страниц в день 462 4144
Sites per Day 27 326
Посещений в день 58 322
kB Files per Day 772 10208
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 47,86% 7431
Code 206 - Partial Content 12,28% 1907
Code 301 - Moved Permanently 0,06% 10
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 404 - Not Found 39,78% 6176

Использование по дням на Апрель 2021

Статистика по дням на Апрель 2021
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
1 197 1,27% 41 0,55% 172 1,24% 39 2,24% 31 3,83% 198 0,86%
2 141 0,91% 55 0,74% 102 0,74% 35 2,01% 30 3,70% 175 0,76%
3 137 0,88% 34 0,46% 96 0,69% 28 1,61% 27 3,33% 137 0,59%
4 123 0,79% 23 0,31% 105 0,76% 29 1,67% 23 2,84% 121 0,52%
5 212 1,37% 149 2,01% 190 1,37% 37 2,13% 29 3,58% 217 0,94%
6 360 2,32% 323 4,35% 327 2,36% 33 1,90% 30 3,70% 370 1,60%
7 365 2,35% 333 4,48% 344 2,48% 34 1,95% 28 3,46% 436 1,88%
8 357 2,30% 325 4,37% 329 2,37% 42 2,41% 35 4,32% 358 1,54%
9 477 3,07% 311 4,19% 451 3,25% 37 2,13% 33 4,07% 387 1,67%
10 389 2,51% 306 4,12% 372 2,68% 28 1,61% 28 3,46% 315 1,36%
11 463 2,98% 328 4,41% 444 3,20% 29 1,67% 33 4,07% 841 3,63%
12 409 2,63% 315 4,24% 392 2,83% 18 1,03% 23 2,84% 380 1,64%
13 485 3,12% 335 4,51% 459 3,31% 38 2,18% 37 4,57% 423 1,83%
14 376 2,42% 319 4,29% 364 2,63% 37 2,13% 32 3,95% 386 1,67%
15 575 3,70% 330 4,44% 473 3,41% 49 2,81% 46 5,68% 456 1,97%
16 587 3,78% 332 4,47% 523 3,77% 120 6,89% 53 6,54% 490 2,12%
17 545 3,51% 332 4,47% 495 3,57% 116 6,66% 39 4,81% 468 2,02%
18 514 3,31% 314 4,23% 468 3,38% 124 7,12% 39 4,81% 454 1,96%
19 534 3,44% 301 4,05% 383 2,76% 85 4,88% 43 5,31% 464 2,00%
20 738 4,75% 534 7,19% 564 4,07% 63 3,62% 59 7,28% 10208 44,09%
21 4295 27,67% 411 5,53% 4144 29,89% 322 18,50% 326 40,25% 3199 13,82%
22 556 3,58% 325 4,37% 387 2,79% 57 3,27% 51 6,30% 472 2,04%
23 580 3,74% 334 4,49% 455 3,28% 59 3,39% 56 6,91% 565 2,44%
24 521 3,36% 334 4,49% 488 3,52% 72 4,14% 48 5,93% 447 1,93%
25 538 3,47% 313 4,21% 498 3,59% 59 3,39% 40 4,94% 403 1,74%
26 305 1,96% 225 3,03% 284 2,05% 43 2,47% 37 4,57% 238 1,03%
27 268 1,73% 87 1,17% 190 1,37% 34 1,95% 41 5,06% 282 1,22%
28 217 1,40% 19 0,26% 185 1,33% 55 3,16% 40 4,94% 101 0,43%
29 166 1,07% 26 0,35% 135 0,97% 39 2,24% 42 5,19% 102 0,44%
30 95 0,61% 17 0,23% 43 0,31% 19 1,09% 25 3,09% 59 0,26%

Использование по часам на Апрель 2021

Статистика по часам на Апрель 2021
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 20 600 3,86% 10 309 4,16% 17 517 3,73% 34 1034 4,47%
1 17 514 3,31% 9 282 3,79% 14 449 3,24% 13 397 1,72%
2 17 532 3,43% 10 308 4,14% 15 478 3,45% 17 504 2,18%
3 15 479 3,09% 9 299 4,02% 14 435 3,14% 14 407 1,76%
4 16 484 3,12% 10 300 4,04% 13 412 2,97% 14 425 1,84%
5 15 458 2,95% 9 298 4,01% 13 396 2,86% 15 440 1,90%
6 14 446 2,87% 9 272 3,66% 12 371 2,68% 13 402 1,74%
7 12 367 2,36% 8 268 3,61% 10 317 2,29% 12 348 1,50%
8 14 438 2,82% 11 340 4,58% 11 343 2,47% 17 512 2,21%
9 13 405 2,61% 9 295 3,97% 11 341 2,46% 12 348 1,50%
10 12 372 2,40% 9 279 3,75% 10 309 2,23% 12 356 1,54%
11 13 404 2,60% 9 285 3,84% 11 343 2,47% 12 358 1,55%
12 137 4138 26,65% 12 376 5,06% 135 4064 29,32% 85 2552 11,03%
13 16 498 3,21% 10 311 4,19% 14 422 3,04% 32 975 4,21%
14 18 565 3,64% 10 326 4,39% 15 479 3,46% 57 1705 7,37%
15 17 539 3,47% 11 332 4,47% 15 466 3,36% 58 1748 7,55%
16 17 519 3,34% 10 322 4,33% 15 460 3,32% 44 1317 5,69%
17 20 628 4,05% 12 388 5,22% 18 547 3,95% 62 1871 8,08%
18 18 557 3,59% 10 324 4,36% 16 483 3,48% 46 1367 5,91%
19 16 503 3,24% 9 295 3,97% 14 446 3,22% 49 1481 6,40%
20 17 527 3,39% 9 296 3,98% 14 449 3,24% 28 825 3,57%
21 16 489 3,15% 10 301 4,05% 14 436 3,15% 25 759 3,28%
22 18 548 3,53% 10 320 4,31% 14 445 3,21% 56 1684 7,27%
23 17 515 3,32% 10 305 4,10% 15 454 3,28% 44 1332 5,76%

Первые 7 из 25 URL
# запросов kB F URL
1 6752 43,49% 5950 25,70% /
2 2181 14,05% 11478 49,58% /stats/usage_202101.html
3 84 0,54% 147 0,64% /stats/
4 70 0,45% 588 2,54% /stats/usage_202102.html
5 56 0,36% 553 2,39% /stats/usage_202103.html
6 54 0,35% 414 1,79% /stats/usage_202012.html
7 17 0,11% 204 0,88% /stats/usage_202104.html

Первые 7 из 25 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 2181 14,05% 11478 49,58% /stats/usage_202101.html
2 6752 43,49% 5950 25,70% /
3 70 0,45% 588 2,54% /stats/usage_202102.html
4 56 0,36% 553 2,39% /stats/usage_202103.html
5 54 0,35% 414 1,79% /stats/usage_202012.html
6 17 0,11% 204 0,88% /stats/usage_202104.html
7 84 0,54% 147 0,64% /stats/

Первые 7 из 7 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 6752 43,49% 621 68,92% /
2 2181 14,05% 82 9,10% /stats/usage_202101.html
3 70 0,45% 57 6,33% /stats/usage_202102.html
4 84 0,54% 46 5,11% /stats/
5 54 0,35% 43 4,77% /stats/usage_202012.html
6 56 0,36% 43 4,77% /stats/usage_202103.html
7 17 0,11% 9 1,00% /stats/usage_202104.html

Первые 7 из 7 последних страниц
# запросов посещений URL
1 6752 43,49% 602 66,96% /
2 2181 14,05% 85 9,45% /stats/usage_202101.html
3 84 0,54% 59 6,56% /stats/
4 70 0,45% 57 6,34% /stats/usage_202102.html
5 54 0,35% 43 4,78% /stats/usage_202012.html
6 56 0,36% 40 4,45% /stats/usage_202103.html
7 17 0,11% 13 1,45% /stats/usage_202104.html

Первые 30 из 810 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 5931 38,20% 5931 79,81% 5421 23,42% 3 0,17% 164.132.201.220
2 963 6,20% 963 12,96% 357 1,54% 24 1,38% 31.41.107.202
3 820 5,28% 820 11,03% 304 1,31% 14 0,80% 31.41.107.195
4 342 2,20% 342 4,60% 10321 44,58% 6 0,34% 31.41.107.29
5 305 1,96% 172 2,31% 752 3,25% 119 6,84% 5.255.231.40
6 133 0,86% 0 0,00% 76 0,33% 54 3,10% 95.163.255.26
7 123 0,79% 0 0,00% 70 0,30% 53 3,04% 95.163.255.24
8 122 0,79% 0 0,00% 70 0,30% 46 2,64% 95.163.255.29
9 119 0,77% 0 0,00% 68 0,29% 50 2,87% 95.163.255.27
10 110 0,71% 0 0,00% 63 0,27% 48 2,76% 95.163.255.23
11 109 0,70% 0 0,00% 62 0,27% 50 2,87% 95.163.255.28
12 106 0,68% 1 0,01% 61 0,26% 52 2,99% 95.163.255.25
13 102 0,66% 88 1,18% 374 1,62% 78 4,48% 5.255.253.124
14 99 0,64% 0 0,00% 57 0,24% 45 2,58% 95.163.255.22
15 80 0,52% 0 0,00% 49 0,21% 1 0,06% 106.51.86.27
16 72 0,46% 2 0,03% 41 0,18% 1 0,06% 90.83.154.85
17 72 0,46% 1 0,01% 41 0,18% 9 0,52% 95.163.255.111
18 69 0,44% 21 0,28% 78 0,34% 8 0,46% 157.90.209.79
19 68 0,44% 0 0,00% 39 0,17% 5 0,29% 95.163.255.140
20 64 0,41% 1 0,01% 37 0,16% 5 0,29% 95.163.255.129
21 62 0,40% 0 0,00% 35 0,15% 3 0,17% 95.163.255.138
22 60 0,39% 0 0,00% 34 0,15% 6 0,34% 95.163.255.120
23 59 0,38% 1 0,01% 33 0,14% 1 0,06% 52.5.244.1
24 58 0,37% 0 0,00% 33 0,14% 2 0,11% 95.163.255.130
25 58 0,37% 0 0,00% 33 0,14% 3 0,17% 95.163.255.131
26 56 0,36% 0 0,00% 32 0,14% 2 0,11% 95.163.255.198
27 55 0,35% 0 0,00% 31 0,14% 0 0,00% 195.88.192.224
28 52 0,33% 0 0,00% 32 0,14% 1 0,06% 51.255.106.85
29 51 0,33% 0 0,00% 29 0,13% 3 0,17% 95.163.255.121
30 50 0,32% 37 0,50% 107 0,46% 1 0,06% 51.161.119.105

Первые 10 из 810 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 342 2,20% 342 4,60% 10321 44,58% 6 0,34% 31.41.107.29
2 5931 38,20% 5931 79,81% 5421 23,42% 3 0,17% 164.132.201.220
3 305 1,96% 172 2,31% 752 3,25% 119 6,84% 5.255.231.40
4 29 0,19% 16 0,22% 468 2,02% 1 0,06% 135.181.82.112
5 102 0,66% 88 1,18% 374 1,62% 78 4,48% 5.255.253.124
6 963 6,20% 963 12,96% 357 1,54% 24 1,38% 31.41.107.202
7 820 5,28% 820 11,03% 304 1,31% 14 0,80% 31.41.107.195
8 50 0,32% 37 0,50% 107 0,46% 1 0,06% 51.161.119.105
9 27 0,17% 19 0,26% 88 0,38% 21 1,21% 114.119.158.149
10 21 0,14% 14 0,19% 81 0,35% 18 1,03% 114.119.135.215

Первые 30 из 163 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 6551 42,20% - (Direct Request)
2 5930 38,20% https://chinex.su/maskkingoptom/
3 489 3,15% http://go.mail.ru/search_images
4 241 1,55% https://www.google.com/search
5 47 0,30% https://tolk.ml/rynok-doska-obyavlenij-dlya-komforta-polzovatelej/
6 44 0,28% https://tolk.ml/uroki-anglijskogo-prosto/
7 43 0,28% https://tolk.ml/toronline-onlajn-kursy-po-vsem-predmetam/
8 42 0,27% https://tolk.ml/foksford-onlajn-shkola/
9 41 0,26% https://tolk.ml/servis-poiska-professionalov-profi/
10 41 0,26% https://tolk.ml/vygodnyj-zajm-webbankir/
11 40 0,26% https://tolk.ml/moneyman-pervaya-onlajn-organizacziya-v-rossii-po-zajmu/
12 39 0,25% https://tolk.ml/planshet-dlya-risovaniya-magic-pad/
13 39 0,25% https://tolk.ml/polivochnyj-shlang-xhose/
14 36 0,23% https://tolk.ml/kursy-anglijskogo-yazyka-v-onlajn-shkole-ingleks/
15 34 0,22% https://tolk.ml/nabor-dlya-vyrashhivaniya-kristallov/
16 34 0,22% https://tolk.ml/srochno-onlajn-zajm-na-kartu/
17 33 0,21% https://tolk.ml/puzzle-english-onlajn-platforma-dlya-izucheniya-anglijskogo-yazyka/
18 33 0,21% https://tolk.ml/trenirujte-pamyat-vnimanie-i-myshlenie-na-vikium/
19 32 0,21% https://tolk.ml/sarprice-onlajn-aukczion-po-prodazhe-poderzhannyh-avtomobilej/
20 32 0,21% https://tolk.ml/vitrina-igrushek-furby/
21 31 0,20% https://tolk.ml/uchmet-uchebno-metodicheskij-portal/
22 31 0,20% https://tolk.ml/unikalnyj-servis-po-usloviyam-strahovaniya/
23 29 0,19% https://tolk.ml/cervis-onlajn-buhgalterii-moyo-delo/
24 29 0,19% https://tolk.ml/eshko-mezhdunarodnaya-shkola/
25 29 0,19% https://tolk.ml/umnye-chasy-smartwatch-v8-i-power-bank/
26 28 0,18% https://tolk.ml/chitaj-gorod-knizhnyj-internet-magazin/
27 28 0,18% https://tolk.ml/onlajn-kalkulyator-osago/
28 28 0,18% https://tolk.ml/onlajn-shkola-tetrika/
29 27 0,17% https://tolk.ml/oncredit-servis-on-lajn-mikrokreditovaniya/
30 27 0,17% https://tolk.ml/strahovkaru-sravnitelnyj-servis-strahovaniya/

Первые 15 из 15 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 44 25,88% https://tolk.ml/category/potrebitel/
2 19 11,18% https://tolk.ml/tag/postel-dlya-spalni/
3 15 8,82% https://tolk.ml/skillbox-pervyj-iz-liderov-distanczionnogo-obrazovaniya/
4 12 7,06% https://tolk.ml/polis-servis-strahovojoformit-polisy-osago-i-vzr/
5 11 6,47% https://tolk.ml/osago-onlajn-2021-kalkulyator-rosgosstrah/
6 11 6,47% https://tolk.ml/rasprodazha-populyarnyh-videoregistratorov/
7 9 5,29% https://tolk.ml/foksford-onlajn-shkola/
8 9 5,29% https://tolk.ml/kursy-anglijskogo-yazyka-v-onlajn-shkole-ingleks/
9 9 5,29% https://tolk.ml/rynok-doska-obyavlenij-dlya-komforta-polzovatelej/
10 7 4,12% https://tolk.ml/category/strahovanie/
11 6 3,53% http://ssylki.info/who=tolk.ml
12 6 3,53% https://tolk.ml/category/obuchenie/
13 5 2,94% https://tolk.ml
14 4 2,35% http://redsurf.ru/r=217149
15 3 1,76% https://tolk.ml/unikalnyj-servis-po-usloviyam-strahovaniya/

Первые 15 из 277 броузеров
# запросов Броузер
1 993 6,40% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 921 5,93% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
3 913 5,88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 769 4,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
5 754 4,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 731 4,71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
7 717 4,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
8 667 4,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
9 594 3,83% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
10 402 2,59% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 244 1,57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
12 215 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
13 213 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 209 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
15 203 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4

Usage by Country for Апрель 2021

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 15525 100,00% 9338 125,66% 23151 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23