Usage statistics for kainsk-uyut.ru

Период статистики: May 2021
Дата создания 01-июня-2021 00:03 +07

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на May 2021
Всего запросов 6839
Всего файлов 1234
Всего страниц 5964
Всего посещений 1408
Total kB Files 6262
Всего уникальных сайтов 883
Всего уникальных URL 26
Всего уникальных ссылающихся страниц 66
Всего уникальных броузеров 261
. В среднем Max
Обращений в час 9 2616
Обращений в день 220 2709
Файлов в день 39 132
Страниц в день 192 2678
Sites per Day 28 298
Посещений в день 45 301
kB Files per Day 202 1672
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 18,04% 1234
Code 206 - Partial Content 0,94% 64
Code 301 - Moved Permanently 0,10% 7
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 404 - Not Found 80,90% 5533

Использование по дням на May 2021

Статистика по дням на May 2021
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
1 85 1,24% 34 2,76% 59 0,99% 47 3,34% 39 4,42% 140 2,23%
2 541 7,91% 54 4,38% 496 8,32% 37 2,63% 41 4,64% 806 12,87%
3 307 4,49% 41 3,32% 290 4,86% 44 3,12% 35 3,96% 251 4,01%
4 120 1,75% 33 2,67% 55 0,92% 34 2,41% 38 4,30% 105 1,67%
5 311 4,55% 52 4,21% 266 4,46% 41 2,91% 31 3,51% 228 3,63%
6 108 1,58% 50 4,05% 65 1,09% 48 3,41% 34 3,85% 137 2,19%
7 60 0,88% 27 2,19% 36 0,60% 35 2,49% 28 3,17% 87 1,39%
8 92 1,35% 48 3,89% 56 0,94% 40 2,84% 43 4,87% 91 1,45%
9 157 2,30% 55 4,46% 100 1,68% 47 3,34% 32 3,62% 172 2,74%
10 82 1,20% 37 3,00% 59 0,99% 50 3,55% 38 4,30% 76 1,21%
11 59 0,86% 34 2,76% 41 0,69% 36 2,56% 37 4,19% 74 1,18%
12 57 0,83% 29 2,35% 41 0,69% 23 1,63% 27 3,06% 98 1,56%
13 77 1,13% 37 3,00% 55 0,92% 33 2,34% 34 3,85% 104 1,66%
14 61 0,89% 28 2,27% 30 0,50% 26 1,85% 33 3,74% 44 0,70%
15 124 1,81% 47 3,81% 105 1,76% 34 2,41% 40 4,53% 125 2,00%
16 76 1,11% 31 2,51% 56 0,94% 31 2,20% 38 4,30% 89 1,43%
17 195 2,85% 28 2,27% 175 2,93% 29 2,06% 34 3,85% 135 2,15%
18 39 0,57% 20 1,62% 22 0,37% 19 1,35% 26 2,94% 38 0,60%
19 58 0,85% 38 3,08% 40 0,67% 29 2,06% 34 3,85% 48 0,77%
20 77 1,13% 28 2,27% 57 0,96% 22 1,56% 36 4,08% 108 1,72%
21 82 1,20% 25 2,03% 52 0,87% 28 1,99% 31 3,51% 73 1,16%
22 2709 39,61% 91 7,37% 2678 44,90% 301 21,38% 298 33,75% 1672 26,69%
23 129 1,89% 32 2,59% 95 1,59% 80 5,68% 46 5,21% 98 1,56%
24 128 1,87% 24 1,94% 98 1,64% 69 4,90% 40 4,53% 117 1,86%
25 44 0,64% 28 2,27% 26 0,44% 20 1,42% 29 3,28% 44 0,70%
26 73 1,07% 16 1,30% 49 0,82% 41 2,91% 39 4,42% 44 0,70%
27 100 1,46% 34 2,76% 71 1,19% 40 2,84% 35 3,96% 616 9,84%
28 92 1,35% 17 1,38% 77 1,29% 26 1,85% 34 3,85% 72 1,16%
29 652 9,53% 132 10,70% 615 10,31% 33 2,34% 42 4,76% 426 6,81%
30 64 0,94% 38 3,08% 39 0,65% 27 1,92% 29 3,28% 84 1,33%
31 80 1,17% 46 3,73% 60 1,01% 39 2,77% 35 3,96% 63 1,00%

Использование по часам на May 2021

Статистика по часам на May 2021
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 24 764 11,17% 4 139 11,26% 23 723 12,12% 18 545 8,70%
1 4 146 2,13% 0 24 1,94% 3 123 2,06% 3 105 1,68%
2 3 95 1,39% 1 40 3,24% 2 67 1,12% 3 95 1,52%
3 3 102 1,49% 0 27 2,19% 2 64 1,07% 3 78 1,25%
4 2 66 0,97% 1 32 2,59% 1 47 0,79% 2 61 0,98%
5 3 101 1,48% 1 41 3,32% 2 75 1,26% 3 102 1,63%
6 2 72 1,05% 1 45 3,65% 1 56 0,94% 4 131 2,10%
7 3 93 1,36% 1 59 4,78% 2 70 1,17% 3 99 1,58%
8 4 129 1,89% 1 54 4,38% 2 80 1,34% 4 121 1,92%
9 86 2674 39,10% 1 61 4,94% 85 2638 44,23% 51 1578 25,20%
10 2 84 1,23% 1 50 4,05% 1 59 0,99% 4 127 2,02%
11 7 241 3,52% 2 83 6,73% 6 203 3,40% 21 663 10,59%
12 4 145 2,12% 1 54 4,38% 3 122 2,05% 7 224 3,58%
13 8 261 3,82% 1 56 4,54% 7 225 3,77% 8 234 3,74%
14 9 281 4,11% 0 29 2,35% 8 250 4,19% 6 193 3,07%
15 9 281 4,11% 1 59 4,78% 8 250 4,19% 9 272 4,35%
16 7 246 3,60% 0 28 2,27% 6 191 3,20% 6 196 3,12%
17 9 299 4,37% 3 105 8,51% 7 245 4,11% 7 221 3,53%
18 4 125 1,83% 1 57 4,62% 3 97 1,63% 4 116 1,85%
19 3 101 1,48% 1 35 2,84% 2 77 1,29% 4 113 1,81%
20 4 133 1,94% 1 44 3,57% 2 68 1,14% 4 111 1,77%
21 3 94 1,37% 1 32 2,59% 1 61 1,02% 3 85 1,36%
22 3 117 1,71% 0 28 2,27% 1 47 0,79% 3 80 1,28%
23 6 189 2,76% 1 52 4,21% 4 126 2,11% 23 711 11,36%

Первые 8 из 26 URL
# запросов kB F URL
1 939 13,73% 619 9,89% /
2 103 1,51% 728 11,62% /stats/usage_202101.html
3 44 0,64% 93 1,48% /stats/
4 38 0,56% 313 5,00% /stats/usage_202012.html
5 37 0,54% 349 5,57% /stats/usage_202102.html
6 29 0,42% 330 5,27% /stats/usage_202103.html
7 21 0,31% 270 4,32% /stats/usage_202104.html
8 14 0,20% 182 2,90% /stats/usage_202105.html

Первые 8 из 26 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 103 1,51% 728 11,62% /stats/usage_202101.html
2 939 13,73% 619 9,89% /
3 37 0,54% 349 5,57% /stats/usage_202102.html
4 29 0,42% 330 5,27% /stats/usage_202103.html
5 38 0,56% 313 5,00% /stats/usage_202012.html
6 21 0,31% 270 4,32% /stats/usage_202104.html
7 14 0,20% 182 2,90% /stats/usage_202105.html
8 44 0,64% 93 1,48% /stats/

Первые 8 из 8 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 939 13,73% 620 77,02% /
2 103 1,51% 73 9,07% /stats/usage_202101.html
3 37 0,54% 26 3,23% /stats/usage_202102.html
4 38 0,56% 25 3,11% /stats/usage_202012.html
5 44 0,64% 20 2,48% /stats/
6 29 0,42% 20 2,48% /stats/usage_202103.html
7 21 0,31% 13 1,61% /stats/usage_202104.html
8 14 0,20% 8 0,99% /stats/usage_202105.html

Первые 8 из 8 последних страниц
# запросов посещений URL
1 939 13,73% 602 75,82% /
2 103 1,51% 72 9,07% /stats/usage_202101.html
3 44 0,64% 28 3,53% /stats/
4 37 0,54% 26 3,27% /stats/usage_202102.html
5 38 0,56% 24 3,02% /stats/usage_202012.html
6 29 0,42% 19 2,39% /stats/usage_202103.html
7 21 0,31% 14 1,76% /stats/usage_202104.html
8 14 0,20% 9 1,13% /stats/usage_202105.html

Первые 30 из 883 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 1122 16,41% 77 6,24% 1078 17,22% 68 4,83% 31.41.107.195
2 632 9,24% 100 8,10% 386 6,17% 3 0,21% 193.106.30.100
3 181 2,65% 67 5,43% 278 4,44% 55 3,91% 5.255.231.40
4 68 0,99% 0 0,00% 41 0,66% 1 0,07% 106.51.86.27
5 60 0,88% 2 0,16% 36 0,58% 1 0,07% 103.146.17.109
6 57 0,83% 0 0,00% 35 0,55% 1 0,07% 116.73.5.157
7 55 0,80% 0 0,00% 33 0,53% 1 0,07% 103.28.121.58
8 52 0,76% 0 0,00% 32 0,51% 1 0,07% 176.10.99.200
9 52 0,76% 0 0,00% 32 0,51% 1 0,07% 185.130.44.124
10 52 0,76% 0 0,00% 32 0,50% 1 0,07% 79.143.87.134
11 49 0,72% 0 0,00% 28 0,45% 24 1,70% 95.163.255.28
12 46 0,67% 22 1,78% 82 1,32% 42 2,98% 114.119.135.215
13 46 0,67% 30 2,43% 104 1,65% 38 2,70% 114.119.158.251
14 42 0,61% 0 0,00% 24 0,38% 18 1,28% 95.163.255.23
15 41 0,60% 25 2,03% 79 1,25% 34 2,41% 114.119.130.177
16 40 0,58% 1 0,08% 24 0,39% 1 0,07% 189.206.105.162
17 39 0,57% 2 0,16% 22 0,36% 23 1,63% 95.163.255.27
18 38 0,56% 13 1,05% 66 1,05% 2 0,14% 144.76.68.70
19 38 0,56% 0 0,00% 22 0,35% 24 1,70% 95.163.255.24
20 37 0,54% 24 1,94% 88 1,40% 30 2,13% 114.119.158.151
21 36 0,53% 24 1,94% 81 1,30% 29 2,06% 114.119.142.37
22 35 0,51% 23 1,86% 66 1,05% 32 2,27% 114.119.143.59
23 35 0,51% 22 1,78% 72 1,15% 25 1,78% 114.119.158.149
24 35 0,51% 1 0,08% 20 0,32% 22 1,56% 95.163.255.26
25 34 0,50% 16 1,30% 63 1,01% 4 0,28% 162.55.85.226
26 34 0,50% 1 0,08% 21 0,33% 1 0,07% 185.86.93.21
27 34 0,50% 1 0,08% 21 0,33% 1 0,07% 185.86.93.63
28 34 0,50% 1 0,08% 19 0,31% 16 1,14% 95.163.255.22
29 33 0,48% 24 1,94% 62 0,99% 28 1,99% 114.119.132.85
30 33 0,48% 0 0,00% 19 0,30% 23 1,63% 95.163.255.29

Первые 10 из 883 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 1122 16,41% 77 6,24% 1078 17,22% 68 4,83% 31.41.107.195
2 30 0,44% 17 1,38% 576 9,19% 1 0,07% 135.181.83.24
3 632 9,24% 100 8,10% 386 6,17% 3 0,21% 193.106.30.100
4 181 2,65% 67 5,43% 278 4,44% 55 3,91% 5.255.231.40
5 46 0,67% 30 2,43% 104 1,65% 38 2,70% 114.119.158.251
6 32 0,47% 22 1,78% 94 1,50% 29 2,06% 114.119.150.32
7 37 0,54% 24 1,94% 88 1,40% 30 2,13% 114.119.158.151
8 46 0,67% 22 1,78% 82 1,32% 42 2,98% 114.119.135.215
9 36 0,53% 24 1,94% 81 1,30% 29 2,06% 114.119.142.37
10 41 0,60% 25 2,03% 79 1,25% 34 2,41% 114.119.130.177

Первые 22 из 66 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 5314 77,70% - (Direct Request)
2 129 1,89% https://www.google.com/search
3 17 0,25% KAINSK-UYUT.RU
4 16 0,23% https://tolk.ml/planshet-dlya-risovaniya-magic-pad/
5 13 0,19% https://tolk.ml/moneyman-pervaya-onlajn-organizacziya-v-rossii-po-zajmu/
6 9 0,13% http://go.mail.ru/search_images
7 7 0,10% https://tolk.ml/foksford-onlajn-shkola/
8 6 0,09% https://www.google.com
9 4 0,06% http://www.google.com/
10 3 0,04% http://msc.com.ru
11 2 0,03% http://jr600.ru
12 2 0,03% http://junior-moscow.ru
13 2 0,03% search google HUY
14 1 0,01% http://baidu.com/
15 1 0,01% http://livetaiga.ru/
16 1 0,01% http://www.google.ru
17 1 0,01% http://www.trygym.ru/kakie-myshczy-rabotayut
18 1 0,01% https://directtravel.ru/blog/turcziya-v-noyabre
19 1 0,01% https://tehnika-rostova.ru/naslazhdajtes-pokupkami-v-internete-s-pravilnym-podxodom/
20 1 0,01% https://tolk.ml/vitrina-igrushek-furby/
21 1 0,01% https://www.bankprofit.ru/kredit-cherez-zolotuyu-koronu
22 1 0,01% https://www.bankprofit.ru/lgotnaya-ipoteka-dlya-semej

Первые 3 из 3 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 17 68,00% https://tolk.ml/servis-poiska-professionalov-profi/
2 7 28,00% https://tolk.ml/category/strahovanie/
3 1 4,00% https://tolk.ml/skillbox-pervyj-iz-liderov-distanczionnogo-obrazovaniya/

Первые 15 из 261 броузеров
# запросов Броузер
1 627 9,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
2 609 8,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
3 599 8,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 597 8,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
5 577 8,44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
6 363 5,31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 301 4,40% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
8 168 2,46% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 138 2,02% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
10 130 1,90% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 122 1,78% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 117 1,71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 68 0,99% Mozilla/5.0 (compatible; WebDataStats/1.0 ; +https://webdatastats.com/policy.html)
14 65 0,95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
15 62 0,91% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Country for May 2021

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 6839 100,00% 1298 105,19% 6262 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23